Predstavitev društva

Nahajate se tukaj

Organiziranje in delovanje društva je grajeno na postavljenih smernicah, smotrih in tradiciji svojih predhodnikov. Tako je ne glede na nekoliko prenovljeno organiziranost, zainteresiranemu posamezniku še naprej omogočeno, da sodeluje v športu in da njegovo sodelovanje ni izključno vezano na doseganje vrhunskih, tekmovalnih športnih podvigov. V Društvu si še posebej prizadevamo, da bi bil šport zares pravica vsakogar in to ne glede na starost, spol, socialni status ali kakršnokoli drugo obliko izključevanja. Na podlagi skrbne izbire in različnih interesov posameznikov želimo ljudem omogočiti nenehno izpostavljene stiku z naravo in jim s pomočjo gibalne dejavnosti odpreti nove možnosti za ohranjanje biopsihosocialnega ravnovesja. Sicer pa je te smotre pri svojem delu uresničevalo že Fiskulturno društvo Murska Sobota, ki je bilo ustanovljeno 17. oktobra 1945. leta v telovadnem domu Sokol. Temelji pa segajo še dlje nazaj.

Prve pobude za ustanovitev športnega kluba oz. organizacije za športno udejstvovanje so bile podane že v letu 1919, takoj po prvi svetovni vojni, telovadno in ljudsko prosvetno društvo Sokol pa je bilo ustanovljeno 18.03.1920. Ta datum pa tudi uradno štejemo za začetek organizirane telesne kulture v Murski Soboti, ki se je v valu sokolstva vključevala v vsa družbena in politična dogajanja na Slovenskem. Domoljubi, zbrani v Sokolu Murska Sobota, so se pogumno lotili oranja ledine na področju slovenskega športa in telovadbe. Od športnih panog so gojili atletiko, nogomet, tenis, namizni tenis, plavanje, zimski šport, kolesarstvo, sabljanje, šah in hazeno.

Velikega pomena za športno rekreativno in kulturno dejavnost pa je bila izgradnja Sokolskega doma oz. današnjega doma, ki nosi udomačeno ime »Partizan«. Zgrajen je bil izključno iz prispevkov naših takratnih meščanov tako v denarju kot tudi s prostovoljnim fizičnim delom. Za takratni čas, prekrasna stavba, ki jo je gradila in zgradila napredna Sobota, je bila predana svojemu namenu 30. novembra 1929. leta. Soboški telovadni dom je bil eden prvih telesnokulturnih domov v Prekmurju – žarišče telesnega in kulturnega napredka. Čeprav je še danes Dom polno zaseden s športno rekreativnimi in upravnimi dejavnostmi, nepremičnine niso po zemljiško knjižnih izpiskih v lasti naše občine od leta 1952. Tega leta je namreč vse premoženje, ki je bilo last nekdanjih društev, prešlo v last Fiskulturne zveze Slovenije, tako da je kot lastnik te imovine v zemljiško knjigo vpisana ta zveza. Pravni naslednik te zveze je danes Športna unija Slovenije, ki se je leta 1992 preimenovala iz Zveze za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Slovenije.

O naših prizadevanjih, da bi nepremičnine doma »Partizan« tudi upravno-pravno prešle v našo last, pišemo v posebnem prispevku; kogar pa podrobneje zanima zgodovina telovadnega društva Sokol Murska Sobota, pa lahko seže po knjigi, ki je na voljo v našem društvu. Avtor knjige je, pred nekaj leti preminuli naš dolgoletni član, zgodovinar in športni delavec Herman Šticl, izdali pa sta jo v ponatisu ob 80. obletnici DŠR Murska Sobota leta 2000 Športna zveza Murska Sobota in Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota.

Sicer pa ima danes naše društvo ne glede na razne reorganizacije in preimenovanja pomembno vlogo pri razvoju športa pri nas. Mnoge športne panoge, ki so delovale kot sekcije pod okriljem našega društva, so se osamosvojile in ustanovile samostojne športne klube in društva. Od nas so se tudi odcepili številni borilni športi, ki še danes koristijo naše prostore, oziroma so z nami v podnajemniškem razmerju. Nekateri so si te prostore tudi skrbno uredili in sami nabavili specialno športno opremo. S preimenovanjem našega društva v Društvo za športno rekreacijo se smotri in cilji programa niso kaj dosti spremenili. Jasno je, da delovanje še naprej temelji na bogatih tradicijah po številnih sposobnih kadrih, kolikor toliko ugodnih materialnih in prostorskih razmerah, ob pritisku mladih, ki se želijo dokazati itd. Z mnenjem mnogih subjektov lahko trdim, da je naše društvo z bogato tradicijo bilo uspešna porodnišnica številnih športnih klubov, društev in danes tudi vrhunskih naših športnikov in tudi uspešnih strokovnih kadrov. Vsi ti primeri so dokaz, da danes v samostojni Sloveniji na področju športa nekaj pomenimo in da na športnem zemljevidu Slovenije nismo bela lisa v gibanju – šport za vse. Naše društvo z delovanjem številnih športnih sekcij to prepričljivo dokazuje.